Znak Politechniki Warszawskiej

Rozwiązania dla branży energetycznej

Zespół pracowników Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych (Wydział Elektryczny), w ramach projektów 4RES oraz ElGrid realizowanych przez firmę Globema Sp. z o. o., przy współudziale Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej opracował innowacyjne metody obliczeniowe, optymalizacyjne oraz prognostyczne dla branży energetycznej.

System informatyczny 4RES przeznaczony jest dla operatorów odnawialnych źródeł energii (OZE) do wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej. System ten składa się z dwóch zasadniczych podsystemów: podsystemu prognostycznego (obejmującego prognozowanie ultrakrótkoterminowe i krótkoterminowe produkcji energii elektrycznej w OZE, z uwzględnieniem wariantowości dostępu do danych historycznych i prognostycznych) oraz podsystemu wspomagania udziału w rynku energii elektrycznej. Ich łączna funkcjonalność kompleksowo odpowiada na potrzeby producentów i firm handlujących energią ze źródeł odnawialnych. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych określono optymalną postać sposobu realizacji przez system 4RES poszczególnych procesów techniczno-biznesowych w sensie obliczeniowym i funkcjonalnym.

System informatyczny ELGrid służy z kolei do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci elektroenergetycznych z zainstalowanymi źródłami generacji rozproszonej.

W trakcie prac nad tym systemem zostały opracowane metody:

  • wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych,
  • optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych,
  • optymalizacji poziomów napięć w sieciach rozdzielczych,
  • prognozowania ultrakrótko-, krótko-, średnio-terminowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • prognozowania przestrzennego długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną,
  • prognozowania produkcji energii elektrycznej w źródłach wytwórczych.

System ELGrid pozwala na efektywne zarządzanie elektroenergetycznymi sieciami rozdzielczymi; minimalizację strat mocy i energii w tych sieciach; planowanie inwestycji, w tym remontów, modernizacji i rozbudowy sieci; minimalizację liczby i skutków awarii sieciowych, a także wpływa na poprawę bezpieczeństwa dostaw (niezawodności zasilania) sieci elektroenergetycznych.