Znak Politechniki Warszawskiej

Pomoc w pracach nad bezpieczeństwem żywności

Projekt kierowany przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej został skierowany do finansowania w konkursie POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze. Znalazł się wśród siedmiu pozytywnie zaopiniowanych wniosków z kategorii zdrowie i opieka społeczna.

fot. pixabay

Projekt REFSA (Machine Learning-based system for the automation of systematic literature reviews in food safety domain) będzie polegał na opracowaniu systemów do systematycznego przeglądu literatury (systemów typu SLR – Systematic Literature Review), związanej z bezpieczeństwem żywności w celu wyszukania prac, które zawierają odpowiedzi na pytania inicjujące proces przeszukiwania. Systemy przeszukiwania będą oparte na aplikacjach typu open-source, jak również na modułach systemu IBM Watson. Systemy będą oparte na ontologiach zbudowanych w obszarze bezpieczeństwa żywności.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami: Norwegian Institute of Public Health – Norwegian Scientific Committee for Food and Environment, Oslo Metropolitan University, Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny, firmą Tecna Sp. Z o.o. będąca partnerem IBM.

Wiedza z wielu dziedzin

Instytucje takie jak Państwowy Zakład Higieny czy Norwegian Scientific Committee for Food and Environment są zobligowane do wydawania opinii warunkujących wprowadzenie na rynek nowych produktów żywnościowych (czy też związanych z produkcją żywności). Opracowanie opinii wymaga przeglądu dużej liczby prac naukowych (liczonej w tysiącach), związanych z tematyką zagadnienia. Aktualne istniejące aplikacje, realizujące SLR, w małym stopniu są przydatne do automatyzacji procesu przeszukiwania prac z dziedziny bezpieczeństwa żywności, gdyż nie uwzględniają interdyscyplinarnego charakteru tego obszaru wiedzy. Proponowane w projekcie systemy będą bazowały na wielodziedzinowej wiedzy zawartej w opracowanej w ramach projektu ontologii bezpieczeństwa żywności.

Istotnymi aspektami projektu są także wsparcie rozwoju młodych naukowców, wymiany międzynarodowej i współpracy między partnerami uczelnianymi i przemysłowymi.

Projekt potrwa 2 lata.

Polsko-norweska współpraca

Konkurs POLNOR 2019 jest częścią programu „Badania stosowane” wdrażanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem programu jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej miedzy Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Operatorem programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie POLNOR 2019 można było zgłaszać projekty z sześciu obszarów tematycznych: zdrowie i opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, energia, transport i klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe.

Do dofinansowania skierowano 38 prac.

Pełne wyniki konkursu POLNOR 2019 są dostępne na stronie NCBR