Znak Politechniki Warszawskiej

Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności nakazuje każdemu krajowi członkowi UE wprowadzenie krajowej metodyki oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa. Wydział Zarządzania PW brał udział w opracowaniu dokumentu.

Dotychczasowe podejście metodyczne praktykowane w Polsce polegało na prowadzeniu katalogu typów zdarzeń krytycznych oraz wytycznych postępowania w przypadku wystąpienia każdego z nich. Zespół autorski Wydziału Zarządzania zaproponował nowe podejście, które zostało zaakceptowane przez pozostałych konsorcjantów oraz beneficjenta projektu – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polega ono na podejściu otwartym:

  • a) aktywizującym przedstawicieli lokalnych społeczności, których bezpieczeństwo publiczne zależy od prawidłowego funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa,
  • b) tworzącym podwaliny pod zarządzanie wiedzą o stanie systemów utrzymywania infrastruktury krytycznej oraz o zagrożeniach dla ich funkcjonowania.

Kierownik projektu dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Zarządzanie ryzykiem należy postrzegać w kilku aspektach, zwłaszcza zaś:

  • procesowym - jako ciągu cyklicznie powtarzanych działań organizacyjnych i merytorycznych,
  • organizacyjnym - jako posługiwaniu się wyznaczoną strukturą organizacyjną i zespołem ludzi oraz innych zasobów,
  • metodologicznym - jako zestawu rekomendowanych metod, technik i zasad postępowania analitycznego i projektowego.

Analityczna część procesu zarządzania ryzykiem składa się z trzech zasadniczych części:

  • a) identyfikacji zagrożeń wyrażających potencjalne ryzyko,
  • b) analizy istoty zidentyfikowanego ryzyka
  • c) oraz jego oceny.

Celem opracowania jest pokazanie jak w zarządzaniu ryzykiem w ramach zarządzania kryzysowego można przystąpić do tego trzeciego etapu korzystając z ustaleń etapów poprzednich.

Posłużono się w tym celu odwołaniem do dorobku naukowego Wydziału Zarządzania związanego z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, którego specyfika - tak co do samego ryzyka, jak i zarządzania nim - jest na tyle zbliżona, że można mówić o korzystaniu z analogii postępowania.

Jako założenia metodologiczne wskazano podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu prowadzące z jednej strony do idei triady problemowej „ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania”, zaś z drugiej do ujęcia procesowego, zwłaszcza z elementem stałego doskonalenia procesu, w organizowaniu cyklu zarządzania ryzykiem.

W zakresie podejścia operacyjnego skorzystano z konwencji foresight, podkreślając sterującą rolę organów lokalnej administracji publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe oraz ekspercką rolę interesariuszy różnych kategorii pochodzących z lokalnych społeczności, którym należy zapewniać bezpieczeństwo publiczne. Foresight podkreśla znaczenie reprezentatywności zespołów analitycznych powoływanych spośród tych interesariuszy.

W wyniku projektu powstanie metodyka oceny ryzyka i system informatyczny, który ją wspiera w zakresie ewidencji oraz zarządzania wiedzą.

W przyszłości potrzebne będzie podobne metodycznie rozpracowanie kolejnych kroków zarządzania kryzysowego: polityki bezpieczeństwa publicznego oraz polityki reagowania kryzysowego.

 

 

___________________________

Wydział Zarządzania PW
Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP

Projekt finansowany przez NCBiR w ramach Konkursu 3/2012 (bezpieczeństwo i obronność, ID 193751, wartość 6,5 mln zł), realizowany przez Konsorcjum: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Medcore sp. z o.o., Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Zespół autorski Wydziału Zarządzania: mgr inż. Urszula Kąkol, dr inż. Anna Kosieradzka, prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba, prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, mgr Marcin Marczewski, dr inż. Teresa Ostrowska, dr inż. Katarzyna Rostek, mgr inż. Justyna Smagowicz, mgr inż. Anna Uklańska, mgr inż. Michał Wiśniewski, kierownik projektu dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Opracowanie: Biuro ds. Promocji i Informacji na podstawie materiałów dr. hab. inż. Janusza Zawiły-Niedźwieckiego
jk/