Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwsze pół roku projektu „Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Jakie działania już zostały zrealizowane? Nad czym pracują poszczególne zespoły? Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem ostatnich miesięcy.

W pierwszej połowie 2020 roku zostały stworzone wewnętrzne regulacje. M.in. określono zadania i kompetencje kierownika oraz członków zespołu zarządzającego i Komitetu Sterującego projektu IDUB i powołano Centra Badawcze Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) w formie wirtualnych interdyscyplinarnych platform badawczych.

Dzięki temu, mimo zachodzących zmian, wywołanych pandemią koronawirusa, wiosną ruszyły intensywne prace przygotowawcze. W ciągu kilku miesięcy odbyło się około 30 spotkań osób zaangażowanych w kierowanie projektem i jego poszczególnymi działami. Stworzono także zaplecze administracyjne projektu w formie jego biura, mieszczącego się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Centra Badawcze POB

W kwietniu ogłoszono siedem konkursów w ramach poszczególnych Centów Badawczych POB oraz jeden konkurs "IDUB against COVID-19" jako wspólne przedsięwzięcie wszystkich Centrów Badawczych POB. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sumie złożono prawie 300 wniosków, a 128 z nich uzyskało finansowanie na łączną kwotę ponad 23 milionów złotych (więcej informacji w podsumowaniu i tekście o wynikach konkursu "IDUB against COVID-19").

Efekty projektów mamy poznać do końca 2021 roku.

Na czwarty kwartał tego roku planowane jest uruchomienie kolejnych konkursów.

Obszar „Kompetencje studentów i pracowników”

Zespół ds. Rozwoju Kompetencji przeprowadził analizę zmian liczby doktorantów oraz studentów na poszczególnych poziomach studiów - to ważne, żeby określić zakres działań zmierzających do ukształtowania populacji studentów właściwej dla uczelni badawczej. Opracowano także koncepcję wprowadzenia oferty studiów związanych z działalnością naukową, w szczególności w zakresie POB oraz dokonano przeglądu akredytacji międzynarodowych w kontekście kierunków studiów prowadzonych na PW.

Obszar „Innowacje”

W pierwszych miesiącach pracy Zespół ds. Innowacji wytypował wstępny zestaw partnerów instytucjonalnych dla programu Best Innovator oraz zaplanował działania mające na celu synchronizację programów akceleracyjnych prowadzonych na PW. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem od nowego roku akademickiego programu Patent PW (w ramach Innowacyjna PW), wspierającego międzynarodowe zgłoszenia patentowe.

W związku z pandemią koronawirusa zaktualizowano harmonogramy działań w głównych programach obszaru: przesunięto terminy rozpoczęcia programu pobytów stażowych Best Innovator PW (w ramach Innowacyjna PW) oraz Akcelerator PW.

Obszar „Procesy administracyjne”

W ramach Programu Rozwoju Talentów, który dotyczy doktorantów oraz pracowników PW rozpoczynających karierę akademicką (przed uzyskaniem stopnia doktora i po nim), rozpoczęto prace nad opracowaniem katalogu dobrych praktyk pokazujących, jak zarządza się talentami na innych uczelniach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przeprowadzono także analizę porównawczą dostępnych narzędzi wspomagających proces zarządzania talentami (raporty z przeprowadzonych prac badawczych będą gotowe w pierwszej połowie września). Start Programu Rozwoju Talentów planowany jest na grudzień 2020 r.  

Zespół podjął również pierwsze kroki w kierunku usprawnienia współpracy pomiędzy naukowcami a administracją. W tym celu opracowano pierwszą wersję ankiety obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi – pracownicy administracji. W ramach optymalizacji procesów administracyjnych, podjęto kroki do uruchomiania modułu EOB – Elektronicznego Obiegu Dokumentów (proces dot. projektów badawczych).

Obszar „Publikacje”

W drugiej połowie lipca ruszył nabór wniosków do programu Open Science, w którym to pracownicy i doktoranci PW mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie w formule otwartego dostępu artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW. W drugiej połowie sierpnia planowane jest uruchomienie kolejnego programu – Best Paper. Prace nad założeniami obu programów trwały całą wiosnę. M.in. na potrzeby wypracowania ich regulaminów przeprowadzono analizy bibliometryczne.

Obszar „Stypendia”

W celu wsparcia finansowego doktorantów PW opracowano 4 programy stypendialne: Start PW (ułatwiający rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego), Stypendium Plus (zwiększenie kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na PW), Mobilność Doktorantów Szkół Doktorskich PW oraz Mobilność Doktorantów Studiów Doktoranckich na PW (zapewnienie doktorantom środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich).

Dodatkowo Zespół współpracował przy przygotowaniu wniosku PW do konkursu NAWA STER, który wpiera umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Obszar „Transformacja”

Zespół ds. Transformacji Uczelni podzielił zaplanowane działania na trzy obszary: zarządzanie przez cele (ang. Management by Objectives/MBO), zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wsparcie projektów badawczych. Prace nad nimi toczą się w dziesięcioosobowym zespole. W trakcie licznych spotkań, doprecyzowano wizję zarysowaną we wniosku złożonym do konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz opracowano plan prac na kolejne 3 lata, czyli do półmetka projektu. W tej chwili Zespół przygotowuje dla Rektora Elekta PW opracowanie na temat planów dotyczących wprowadzenia zmian strategicznych w funkcjonowaniu Uczelni.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego podejścia do wsparcia projektów badawczych realizowanych na PW (w szczególności w perspektywie Horizon Europe) oraz dyskutowane są schematy harmonijnego definiowania celów dla uczelni, a także stopniowego wdrażania metod zarządzania.

Na wrzesień zaplanowano początek intensywnej kampanii informacyjnej, angażującej wszystkich pracowników uczelni.

Więcej informacji o działaniach w ramach programu IDUB na PW na specjalnej stronie internetowej