Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy i absolwenci PW zaangażowani w badania dotyczące COVID-19

Pracownicy i absolwenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska uczestniczyli w pracach zespołu, który przygotował analizę dotyczącą potencjalnego związku między zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM (particulate matter) a rozprzestrzenianiem się infekcji COVID-19 w Polsce.

Analiza została wykonana przez zespół roboczy ds. wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie przy Ministrze Zdrowia, pod przewodnictwem prof. dr. hab. med. Wojciecha Hanke z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Zespół tworzą lekarze i specjaliści z zakresu zanieczyszczenia atmosfery.

Lekarze to, poza przewodniczącym zespołu, prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, dr n. med. Piotr Dąbrowiecki i dr hab. n. med. Michał Krzyżanowski. 

Wszyscy zaangażowani w pracę eksperci zajmujący się badaniami zanieczyszczenia atmosfery są związani z Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. To nasi naukowcy: prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler i dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni oraz absolwenci: mgr inż. Krzysztof Skotak i mgr Łukasz Adamkiewicz.

Wnioski z analizy

Punktem wyjścia analizy były obserwacje, które wskazują, że COVID-19 ma wyraźnie ostrzejszy przebieg wśród osób starszych oraz cierpiących na choroby przewlekłe, w tym nadciśnienie tętnicze, inne choroby układu krążenia, jak również choroby układu oddechowego, a związek występowania i przebiegu tych chorób z zanieczyszczeniami powietrza, w tym zwłaszcza ze stężeniami pyłu drobnego PM2.5 (cząstki o średnicach aerodynamicznych ≤ 2.5 µm) jest dobrze znany i potwierdzony badaniami.

Zespół wskazał, że związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a ryzykiem zachorowania i ciężkiego przebiegu COVID-19 może się przejawiać w jednej lub w wielu formach, np. poprzez  bezpośrednie oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na procesy obronne organizmu przed zakażeniem lub w trakcie jego trwania, niezależnie od występowania chorób współistniejących. Równocześnie Zespół wyjaśnił, że obecny stan wiedzy nie pozwala zarówno na potwierdzenie jak i na odrzucenie hipotezy o występowaniu takiego związku.

W konkluzji Zespół bardzo mocno podkreślił, że ponieważ w Polsce charakterystyczna jest duża sezonowa zmienność emisji zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza ze spalania węgla i drewna dla ogrzania domów, redukcja tej emisji – poprzez intensywną wymianę starych kotłów/pieców na nisko-emisyjne źródła energii – jest szczególnie pilna w okresie epidemii.

***

Za zaangażowanie w pracę cały zespół otrzymał podziękowania od wiceministra zdrowia Waldemara Kraski.