Znak Politechniki Warszawskiej

Nasz naukowiec laureatem prestiżowego programu

Dr inż. Tomasz Pietrzak z Wydziału Chemicznego otrzymał stypendium START 2021 dla najlepszych polskich badaczy przed trzydziestką.

Zdjęcie dr. inż. Tomasza Pietrzaka

START to program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspierający młodych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W tym roku 100 laureatów wybrano spośród 1034 kandydatów.

Dr inż. Tomasz Pietrzak jest absolwentem studiów magisterskich (dyplom z wyróżnieniem, 2014) i doktoranckich (2020) na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Nowe badawcze ścieżki

– Tematyka prowadzonych przeze mnie badań doskonale wpisuje się w prowadzone od lat na Wydziale badania nad aktywacją ditlenu przez związki metaloorganiczne z nieaktywnym redoks centrum metalicznym – opowiada nasz naukowiec. – W moim centrum zainteresowania znajdują się związki alkilonadtlenkowe cynku i magnezu, ich kontrolowana synteza, a następnie badanie budowy oraz reaktywności. Rezultaty prowadzonych prac pozwoliły na odkrycie nowych, dotychczas nierozważanych w literaturze, ścieżek transformacji kompleksów alkilonadtlenkowych prowadzących do związków nadtlenkowych, hydroksylowych lub alkoksylowych metali.

Zagadnienia te mają istotne znaczenie zarówno o charakterze fundamentalnym, jak i praktycznym.

"

– Kompleksy alkilonadtlenkowe cynku i magnezu wykazują szczególną reaktywność jako katalizatory w procesie asymetrycznej epoksydacji olefin z deficytem elektronów i w przyszłości mogą być wykorzystywane m.in. w trakcie syntezy fine chemicals, tj. związków chemicznych o wysokiej wartości jednostkowej – wyjaśnia dr Pietrzak.

"

Projekty, publikacje i nagrody

W trakcie studiów doktoranckich nasz naukowiec był kierownikiem projektu NCN Preludium („Nowe spojrzenie na związki nadtlenkowe metali grupy 2 (Mg, Ca)”) oraz stypendystą w projekcie NCN OPUS („Związki Alkoksylowe oraz Alkilonadtlenkowe Metali: Utlenianie versus Protonoliza Modelowych Związków Metaloorganicznych”).

Jest autorem siedmiu publikacji w wysoko rankingowanych, prestiżowych czasopismach o tematyce ogólnochemicznej i specjalistycznej.

Wyniki swoich badań prezentował również w postaci posterów oraz wystąpień ustnych podczas wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencji. Za swoje osiągnięcia naukowe został wyróżniony m.in. stypendium Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2020).