Znak Politechniki Warszawskiej

Dofinansowania z NCN-u dla projektów z PW

Poznaliśmy wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Wsparcie otrzyma 15 projektów kierowanych przez naukowców z PW oraz 2 projekty z Politechniką Warszawską jako konsorcjantem.

fot. KFF "Focus"

OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od etapu ich kariery naukowej. Finansowane są projekty badawcze, w tym zakup lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Projekty z PW dofinansowane w konkursie OPUS 16: 

 • Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński z Wydziału Chemicznego (konsorcjum tworzyć będzie także Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)
 • Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu, kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Wróbel z Wydziału Fizyki
 • Uniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej, kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW z Wydziału Elektrycznego
 • FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW z Wydziału Mechatroniki
 • Korelacje pomiędzy własnościami elektromagnetycznymi i magnetosprężystymi cienkich warstw ferromagnetycznych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (konsorcjum tworzyć będzie także Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk)
 • Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW z Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględniającej utratę stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych, kierownik projektu: dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. PW z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (konsorcjum tworzyć będzie także Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki)
 • Wysokiej jakości powłoki DLC wytwarzane w nowatorskim rozpylaniu magnetronowym wysokiej mocy z zastosowaniem gorącego targetu grafitowego, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek z Wydziału Inżynierii Materiałowej

Projekty dofinansowane w konkursie OPUS 16, w których PW jest konsorcjantem:

 • Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwuwymiarowych materiałów MXenes, kierownik: prof. dr hab. Jacek Adam Majewski z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Fizyki), konsorcjum tworzyć będzie też Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Durka z Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Fizyki), konsorcjum tworzyć będzie też Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

 
PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową i nie mają stopnia naukowego doktora.

Projekty z PW dofinansowane w konkursie PRELUDIUM 16:

 • Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip, kierownik projektu: mgr inż. Sandra Skorupska z Wydziału Chemicznego
 • Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach oddziaływań nanocząstek zawierających zerowartościowe żelazo z substancjami zanieczyszczającymi środowisko - układy modelowe i rzeczywiste (wybrane rośliny), kierownik projektu: mgr inż. Justyna Wojcieszek z Wydziału Chemicznego
 • Tracking ALICE - Szybka Symulacja z Zastosowaniem Metod Uczenia Maszynowego w ALICE CERN, kierownik projektu: mgr inż. Kamil Deja z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • MAD-NLP: Wieloaspektowa diagnostyka modeli NLP, kierownik projektu: mgr inż. Barbara Rychalska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między niskowymiarowymi gazami nośników w polowym tranzystorze tunelowym, kierownik projektu: mgr inż. Piotr Wiśniewski z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
 • Wpływ tlenku fosforu ma rozwój mikrostruktury, wiązanie oraz właściwości mechaniczne kompozytów glinokrzemianów polimerycznych z produktów ubocznych spalania węgla i biomasy, kierownik projektu: mgr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej

 
SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób, które mają stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Projekty z PW dofinansowane w konkursie SONATA 14:

 • Program optymalności w problemach homomorfizmu grafów, kierownik projektu: dr inż. Paweł Rzążewski z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych