Znak Politechniki Warszawskiej

Badacze z PW beneficjentami konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programów OPUS i PRELUDIUM.

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki

Konkurs OPUS dotyczy wszystkich naukowców, zaś PRELUDIUM skierowany jest do młodych badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wśród beneficjentów związanych z Politechniką Warszawską znaleźli się:

OPUS

 • dr hab. Eric Daniel Głowacki, Amfifilowe organiczne materiały elektroniczne do katalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń (Wydział Chemiczny), Nowe organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) materiały i nanomateriały elektroaktywne o kontrolowanych właściwościach elektronowych, magnetycznych i optycznych
 • dr inż. Michał Marek Struzik (Wydział Fizyki), Efektywna charakteryzacja elektrolitów litowych o strukturze granatu
 • dr hab. inż. Grzegorz Marek Stępniak, Transmisja optyczna z wykorzystaniem modulacji o co najmniej stuprocentowej wydajności pasmowej
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Denis Lewiński (Wydział Inżynierii Lądowej), Scalenie zagadnień projektowania optymalnego topologii konstrukcyjnej oraz optymalnego wyboru charakterystyk materiałowych. Podstawy teoretyczne i metody numeryczne
 • Finansowanie otrzymał również projekt konsorcjum, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny - THIO-SWITCH: w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy, za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych

PRELUDIUM

 • mgr Pola Sylwana Łomża (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), Badanie potencjału zespołu mikroorganizmów do przeprowadzania dehalogenacji naturalnych i antropogenicznych halogenowanych związków organicznych
 • mgr inż. Patrycja Anna Sokołowska, Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym
 • mgr inż. Arkadiusz Piotr Gertych (Wydział Fizyki), Rola interfejsów i ułożenia warstw na transport ciepła w heterostrukturach van der Waalsa
 • mgr inż. Anita Wojciechowska (Wydział Inżynierii Materiałowej), Mechanizmy interakcji pomiędzy rzadko spotykanymi fazami 2D MXenes a komórkami bakteryjnymi
 • mgr inż. Katarzyna Ewa Dobrowolska, Badanie właściwości substancji pochodzenia naturalnego jako potencjalnych funkcjonalnych składników leków inhalacyjnych podawanych z nebulizatorów
źródło: ncn.gov.pl