Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Konwersja i Magazynowanie Energii (POB Energy). 

fot. KFF "Focus"

Podstawowym celem grantów badawczych (ENERGYTECH-1) jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), do których w szczególności należą: 

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych, 
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych, 
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej, 
  4. wzmocnienie współpracy między zespołami badawczymi z różnych jednostek i dyscyplin PW. 

Tematyka grantów (ENERGYTECH-1) powinna dotyczyć badań z zakresu przetwarzania i magazynowania energii, napędów elektrycznych, elektromobilności, energoelektroniki, energetyki lub zagadnień pokrewnych, wpisujących się w obszar działalności POB Energy. 

Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy

Maksymalny okres realizacji projektu 18 miesięcy a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł (konkurs Power) lub 100 000 zł (konkurs Impulse - beneficjentami mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o grant badawczy ENERGYTECH-1). Rada Naukowa POB Energy może przyznać wyższe finansowanie wyjątkowo wysoko ocenionym wnioskom, w realizację których zaangażowanych będzie więcej niż jeden zespół badawczy z PW. 

Kierownikiem grantu może być pracownik zatrudniony w Politechnice Warszawskiej, jako podstawowym miejscu pracy. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o grant badawczy w ramach edycji ENERGYTECH-1

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu składany jest tylko w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Energy na adres e-mail: pob.energy@pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2020 r. 

Wnioski grantowe ocenia Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Energy. 

Ocena wniosków jest dwuetapowa. Wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu oceny będą prezentowane seminaryjnie przez kierowników przed Radą Naukową CentrumBadawczego POB Energy. 

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek do konkursu ENERGYTECH-1 (wersja edytowalna) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 31,50 kB)
Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu ENERGYTECH-1 (wersja edytowalna) (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 39,87 kB)