Znak Politechniki Warszawskiej

Informacja dotycząca świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej

W dniach od 18 marca do dnia 25 marca 2020 r. na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 19/2020 z dnia 17 marca 2020 roku, wprowadzone zostają regulacje w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.

Zarządzenia Rektora PW, które określa zasady dotyczące pełnienia obowiązków pracowniczych na terenie Politechniki Warszawskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie ogranicza obowiązki świadczenia pracy przez pracowników Politechniki Warszawskiej na terenie Uczelni, tylko do przypadków niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, w zakresie:

- obsługi administracyjnej i finansowej;

- obsługi specjalistycznej laboratoriów;

- zapewnienia ochrony budynków i terenów PW;

- zapewnienia ciągłości działania systemu informatycznego w Uczelni.

Pozostali pracownicy, w okresie 18-25 marca 2020 roku, nie świadczą pracy na terenie Uczelni. Kierownicy jednostek organizacyjnych zorganizują, w miarę możliwości, pracę zdalną dla wszystkich pracowników swojej jednostki.